Polityka prywatności strony www.insbuy.app1. DEFINICJE

1.1. Administrator – Insbuy Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Marii Konopnickiej 11/1,  87-100 Toruń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem  KRS 0000861910, REGON 387166290.

1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem: www.insbuy.app

1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy też funkcjonalności opisanych w Polityce.


2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYTANIEM Z SERWISU

2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.


3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

3.1. Administrator Serwisu przetwarza dane osobowe:

3.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na  zapewnieniu Użytkownikom niezbędnych funkcjonalności Serwisu (art. 6 ust. 1 lit f) RODO);

3.1.2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit a) RODO);

3.1.3. w celu udzielenia Tobie odpowiedzi na wysłaną wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest wówczas prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na możliwości udzielenia odpowiedzi na otrzymaną wiadomość.

3.1.4.  w celu przeprowadzenia rekrutacji – wówczas podstawę prawną stanowi: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. obowiązek prawny wynikający z przepisu art. 22 (1) Kodeksu pracy – w przypadku dążenia do zatrudnienia na postawie umowy o pracę oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. podjęcia działań na żądanie podmiotu uprawnionego przed zawarciem umowy – w przypadku dążenia do podjęcia zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO -  tj. zgoda w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie szerszym niż wynika to z art. art. 22 (1) Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - tj. zgoda wyrażona w celu uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych jak również art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - tj. prawnie uzasadniony interes Administratora – w celu weryfikacji posiadanych przez Twoich kwalifikacji oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

3.1.5. w celu nawiązania i utrzymania współpracy biznesowej – wówczas podstawą przetwarzania przez Administratora Twoich  danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest prowadzenie współpracy biznesowej.

3.1.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) polegający na ochronie jego praw;

3.1.4. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.

3.2. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych, statystycznych i marketingowych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


4. MARKETING

4.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

4.1.1. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);

4.1.2. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);

4.1.3. prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe)

4.2. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

REKLAMA KONTEKSTOWA

4.3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

REKLAMA BEHAWIORALNA

4.4. Administrator oraz jego zaufani partnerzy przetwarzają dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu wycofania zgody.

MARKETING BEZPOŚREDNI 

4.9. Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS / SMS lub telefonicznie. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu wycofania zgody.


5. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

5.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter) oraz Użytkowników rejestrujących się lub logujących się w Aplikacji za pomocą profilu Użytkownika prowadzonego na portalu społecznościowym. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu marki Administratora, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług i produktów oraz w celu umożliwienia identyfikacji Użytkownika podczas rejestracji i logowania się do Aplikacji poprzez jego konto na portalu społecznościowym. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz umożliwienie logowania i rejestracji w Aplikacji poprzez profile na portalach społecznościowych.

6. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

6.1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

COOKIES NIEZBĘDNE DO ŚWIADCZENIA USŁUGI

6.2. Administrator wykorzystuje pliki cookies przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi informatyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

6.2.1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

6.2.2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

6.2.3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

6.3. Lista cookies niezbędnych do świadczenia usług:

 • workbox-expiration#cache-entries
 • AWSALBCORS
 • AWSALB
 • incap_ses_#
 • SESS#
 • visid_incap_#

COOKIES „ANALITYCZNE I STATYSTYCZNE”

6.4. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

6.5. Lista cookies “analityczne i statystyczne”:

 • _snrs_p
 • _snrs_puuid
 • _snrs_sa
 • _snrs_sb
 • _snrs_sdk_domain
 • _snrs_uuid
 • gif/A2C703CE-C060-21DD-6E00-B7DF7D23BEE6
 • _ga
 • _gid
 • collect
 • _hjid
 • _hjid
 • _hjTLDTest
 • _hjIncludedInSample

COOKIES „MARKETINGOWE”

6.6. Administrator oraz jego zaufani partnerzy wykorzystują również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator oraz zaufani partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana. Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

6.6.1. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

6.6.2. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),

6.7. Lista cookies “marketingowe”:

 • snr-wp-state
 • _snrs_dc_frq_
 • _snrs_9eebd365685beaa94e105b3d36d54490
 • _i.gif
 • _gcl_au
 • fr
 • tr
 • _fbp


7. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

7.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

7.3. Informacje pozyskiwane przez Administratora przy użyciu plików cookies są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celów, w jakich informacje te zostały zebrane. Użytkownik może w każdym czasie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych pozyskiwanych z plików cookies analitycznych i statystycznych oraz marketingowych, a także usunąć pliki cookies ze swojej przeglądarki internetowej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu wycofania zgody.


8. PRAWA UŻYTKOWNIKA

8.1. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8.2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem.

8.3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.


9. ODBIORCY DANYCH

9.1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, usługi w zakresie ochrony danych osobowych, agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej, a także kancelariom prawnym, podatkowym i firmom audytorskim.

9.2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika Administrator może kierować do Użytkownika treści o charakterze marketingowym, zawierające informacje handlowe partnerów biznesowych Administratora.

9.3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.


10. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

10.1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

10.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

10.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

10.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

10.2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.


11. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 11.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

 11.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.


12. DANE KONTAKTOWE

12.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail:  dataprotection@insbuy.app lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

12.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mai: dataprotection@insbuy.app lub pisemnie na adres siedziby Administratora, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.


13. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

13.1 Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 9  października 2020 r.

 

 

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych w aplikacji Insbuy1. DEFINICJE

1.1. Administrator – Insbuy Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Marii Konopnickiej 11/1,  87-100 Toruń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem  KRS 0000861910, REGON 387166290.

1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5. Aplikacja Insbuy (dalej także jako „Serwis”) – aplikacja mobilna o nazwie Insbuy dostępna w serwisach „Google Play” oraz „Apple App Store”.

1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Aplikację lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.


2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYTANIEM Z SERWISU

2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Aplikacji Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Aplikacji. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.


3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

KORZYSTANIE Z SERWISU

3.1.Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Aplikacji (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu w Aplikacji) przetwarzane są przez Administratora:

3.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Aplikacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na  zapewnieniu Użytkownikom niezbędnych funkcjonalności Aplikacji (art. 6 ust. 1 lit f) RODO);

3.1.2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit a) RODO);

3.1.3. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.

3.1.4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;

3.2. Aktywność Użytkownika w Aplikacji, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych, statystycznych i marketingowych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

REJESTRACJA W SERWISIE

3.3. Osoby, które dokonują rejestracji w Aplikacji, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta lub o udzielenie zgody na udostępnienie tych danych z portali społecznościowych, za pomocą których dopuszczalne jest logowanie do Serwisu. Dane te oznaczone są jako wymagane w formularzu rejestracyjnym. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. 

Udzielenie dostępu aplikacji Insbuy do profilu społecznościowego jest także wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Insbuy.

Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

3.4. Dane osobowe są przetwarzane:

3.4.1. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda wyrażona poprzez akceptację Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

3.4.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Aplikacji i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności, a w zakresie informacji zbieranych przy użyciu plików cookies – zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

3.4.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw.

3.4.4. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.

3.5. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Aplikacji jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób. 


4. MARKETING

4.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

4.1.1. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);

4.1.2. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);

4.1.3. prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe)

4.2. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

REKLAMA KONTEKSTOWA

4.3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

REKLAMA BEHAWIORALNA

4.4. Administrator oraz jego zaufani partnerzy przetwarzają dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu wycofania zgody.

MARKETING BEZPOŚREDNI 

4.9. Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS / SMS lub telefonicznie. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu wycofania zgody.


5. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

5.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter) oraz Użytkowników rejestrujących się lub logujących się w Aplikacji za pomocą profilu Użytkownika prowadzonego na portalu społecznościowym. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu marki Administratora, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług i produktów oraz w celu umożliwienia identyfikacji Użytkownika podczas rejestracji i logowania się do Aplikacji poprzez jego konto na portalu społecznościowym. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz umożliwienie logowania i rejestracji w Aplikacji poprzez profile na portalach społecznościowych.


6. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

6.1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

COOKIES NIEZBĘDNE DO ŚWIADCZENIA USŁUGI

6.2. Administrator wykorzystuje pliki cookies przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi informatyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

6.2.1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

6.2.2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

6.2.3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

6.3. Lista cookies niezbędnych do świadczenia usług:

 • workbox-expiration#cache-entries
 • AWSALBCORS
 • AWSALB
 • incap_ses_#
 • SESS#
 • visid_incap_#

COOKIES „ANALITYCZNE I STATYSTYCZNE”

6.4. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

6.5. Lista cookies “analityczne i statystyczne”:

 • _snrs_p
 • _snrs_puuid
 • _snrs_sa
 • _snrs_sb
 • _snrs_sdk_domain
 • _snrs_uuid
 • gif/A2C703CE-C060-21DD-6E00-B7DF7D23BEE6
 • _ga
 • _gid
 • collect
 • _hjid
 • _hjid
 • _hjTLDTest
 • _hjIncludedInSample

COOKIES „MARKETINGOWE”

6.6. Administrator oraz jego zaufani partnerzy wykorzystują również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator oraz zaufani partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana. Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

6.6.1. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

6.6.2. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),

6.7. Lista cookies “marketingowe”:

 • snr-wp-state
 • _snrs_dc_frq_
 • _snrs_9eebd365685beaa94e105b3d36d54490
 • _i.gif
 • _gcl_au
 • fr
 • tr
 • _fbp


7. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

7.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

7.3. Informacje pozyskiwane przez Administratora przy użyciu plików cookies są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celów, w jakich informacje te zostały zebrane. Użytkownik może w każdym czasie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych pozyskiwanych z plików cookies analitycznych i statystycznych oraz marketingowych, a także usunąć pliki cookies ze swojej przeglądarki internetowej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu wycofania zgody.


8. PRAWA UŻYTKOWNIKA

8.1. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8.2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem lub korzystając z funkcjonalności udostępnionych w Serwisie, w tym w zakładce „Mój Profil” lub „Moje Konto” oraz „Moje zgody”.

8.3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.


9. ODBIORCY DANYCH

9.1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, usługi w zakresie ochrony danych osobowych, agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej, a także kancelariom prawnym, podatkowym i firmom audytorskim.

9.2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika Administrator może kierować do Użytkownika treści o charakterze marketingowym, zawierające informacje handlowe partnerów biznesowych Administratora.

9.3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.


10. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

10.1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

10.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

10.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

10.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

10.2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.


11. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 11.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

 11.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.


12. DANE KONTAKTOWE

12.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail:  dataprotection@insbuy.app lub pisemnie na adres siedziby administratora.

12.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: dataprotection@insbuy.app lub pisemnie na adres siedziby Administratora, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.


13. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

13.1 Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 9  października 2020 r.